Köpvillkor - Privatkonsumenter

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag inte föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen.


Beställning

Vid de fallen beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Batteri24.se lider ekonomisk skada polisanmälas. Batteri24.se förbehåller sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Batteri24.se sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan inte heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.


Betalning/Priser

Moms ingår i alla priser men fraktkostnad tillkommer. Leverans sker mot postförskott och kort/direktbetalning. Batteri24.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. I fall priset på en produkt är uppenbart felaktigt så kan detta tvinga Batteri24.se att häva köpet och återbetala eventuella inbetalade pengar på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till felet skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Företag som vill beställa mott faktura kan givetvis kontakta os för at få konditioner och et kundnummer.


Leveranstider & avbeställning

Vi försöker at leverera beställda produkten inom 3-5 arbetsdagar, beroende av valt leveranssätt. I fall kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställd vara är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Batteri24.se:s köpevillkor. Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Batteri24.se per mail.


Ansvar för fel

Batteri24.se:s ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljningsvillkor. Batteri24.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex men ej begränsat till inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada. Vi ersätter inte ev. följeskador i samband med användning av våra produkter.


Garanti

Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av ett års garanti om inget annat anges. I de fall tillverkaren tillhandhåller längre garantitid än ett år omfattas varan utav densamma men garantianspråk skall efter första årets utgång hemställas denna tillverkare. I vissa fall skall garantianspråk hemställas tillverkaren redan under år ett. Batteri24.se lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. Produktgarantin gäller funktions fel som uppkommer under garantiperioden.


Support

För teknisk support/ användarstöd äger Batteri24.se rätt att hänvisa kund till respektive tillverkare. Batteri24.se lämnar ej användarstöd och support på fel som kan bero på interaktion mellan olika produkter. Vissa av Batteri24.se:s leverantörer/tillverkare tillhandhåller support endast på engelska och i vissa fall endast via e-post och hemsidor.


Reklamation

Det är lämpligt att ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri och att rätt varor har levererats.

Vid reklamation skall kund kontakta Batteri24.se:s kundservice via e-post info@batteri24.se för erhållande returnummer, uppge beställning och fakturanummer samt orsak till reklamationen. Vid samtliga fall då en vara returneras till Batteri24.se skall kunden först ha erhållit ett returnummer. Defekta produkter som returernas till Batteri24.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Batteri24.se har privatkonsument rätt att få en förbetalad fraktsedel tillsänd till sig. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetalad fraktsedel tillsänd till sig debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är garanti alt. reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:- exkl. moms + frakt tur och retur och hanteringskostnad av ärendet. Batteri24.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall då identisk vara ej finns tillgänglig.


Reklamationsrätt

Enligt Konsumentköplagen har du som kund reklamationsrätt i 3 år efter det att du har tagit emot varan. Batteri24 HB tillämpar konsumentköplagens reklamationsrätt dessutom erbjuder vi dig ett års garanti. Vid reklamation kontakta Batteri24.se:s kundtjänst via info@batteri24.se.


Vid eventuell tvist

Vi följer vid eventuell tvist ARN:s rekommendationer.


Ångerrätt

Privatkonsument har i vissa fall rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Detta under förutsättning att varan är i väsentligt oförändrat skick. För många av våra produkter (batterier) gäller även att förpackningen inte är bruten, eftersom batterierna då påbörjar sin livscykel. Laddarna får man försiktigt undersöka och prova. Batteri24 HB tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Batteri24.se. Returfrakten bekostas av konsumenten.


Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut och paketet går i retur till Batteri24.se debiteras en avgift om 250:- plus moms för att täcka Batteri24.se:s transport och övrig administrativa avgifter.


Transportskadat gods

Om en vara från Batteri24.se skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senaste inom 7 dagar.


Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Batteri24.se:s sida, som gör att Batteri24.se ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att Batteri24.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.


Övrigt

Batteri24.se förbehåller sig rätten till ändring av samtliga information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Vid ev. slutförsäljning till nämnd prisbild eller pga. att en vara utgår så har Batteri24.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda pengar på bästa sätt. Batteri24.se skall också meddela kunden om ersättare eller likvärdig produkt finns tillgängligt.

Samtliga våra produkter är avsedda för användning i Sverige om inte annat angetts.